Villkor

Våra villkor för tjänsten är kortfattade och enkla - du skall aldrig behöva tvivla på vad som gäller!

  1. Allmänt
 • 1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund och Virtual Center som drivs av Ecuni AB (organisationsnummer 556605-3764) nedan kallad "Virtual Center" och innefattar samtliga drifttjänster. För domännamn finns tilläggsavtal för de olika toppdomänerna, se även dessa LÄNK TILL "Domännamn och villkor"
 • 2. Kund kan vara fysisk myndig person eller juridisk person. En tjänst är personlig och får ej överlåtas på annan utan Virtual Centers godkännande. Ej heller får tjänster vidaresäljas eller delas med annan såvida detta ej avtalats med Virtual Center (se våra partnermöjligheter).
 • 3. Uppdateringar av detta avtal skall publiceras på www.virtualcenter.se minst 30 dagar innan det nya avtalet börjar gälla. Du som kund anses ha godkänt ändringar i avtalet om du ej innan nya villkors ikraftträdande har invänt mot dessa.
  2. Tjänster
 • 1. Innehållet i våra tjänster specificeras på www.virtualcenter.se eller, i de fall detta är aktuellt, i separat avtal (gäller främst dedikerad server, managed hosting och andra tjänster med individuell anpassning).
 • 2. Virtual Center tillhandahåller support per e-post, ärendehanteringssystem (tickets) och telefon till samtliga kunder.
 • 3. Virtual Center tillhandahåller support per telefon helgfria vardagar mellan klockan 09:00-17:00. Övrig tid hänvisas till ärendehanteringssystemet i första hand och e-post i andra hand.
 • 4. Fri support är begränsad till vad som kan anses vara normal omfattning, vilket innefattar de delar av tjänsten som direkt kan påverkas av Virtual Center, men ej direkta frågor rörande hur programmering eller dylikt skall anpassas för miljön, om det ej rör sig om en anpassning som är unik för just Virtual Center.
  3. Avtalstid & uppsägning
 • 1. Avtalet börjar att gälla när första betalning mottagits. Detta gäller såvida inget annat avtalats med Virtual Center.
 • 2. Avtal för tjänster gäller för beställd tidsperiod, utan uppsägningstid. Undantag för detta görs för vissa inviduellt anpassade tjänster (t.ex. dedikerade server och managed hosting) där viss uppsägningstid kan förekomma.
 • 3. Erlagda avgifter för tjänster återbetalas ej.
 • 4. Virtual Center erbjuder 14 dagar ångerrätt för både företag och privatperson. Vid åberopande av ångerrätt återbetalas erlagda avgifter till samma konto eller kort som betalningen gjordes ifrån.
 • 5. Ångerrätten gäller inte domännamn.
 • 5. Uppsägning kan ske per post, e-post eller ärendehanteringssystem och skall anses mottagen när Virtual Center bekräftat uppsägningen.
 • 6. En tjänst anses även uppsagd om kunden inte betalar efter en faktura och 2 påminnelser.
 • 7. Om en uppsägning skett och det passerat mer än 14 dagar efter den tidpunkt då avtalet löpt raderas kundens innehåll i alla berörda tjänster. Efter detta kan inte Virtual Center återställa kontot.
  4. Avgifter och aktivering
 • 1. Fakturering för tjänster sker vid beställning för vald period och tjänsterna aktiveras då betalning skett, såvida ej annat avtalats.
 • 2. Fakturering sker via e-post och betalning kan göras direkt med kort eller via bankgirobetalning till på fakturan angivet bankgironummer. För snabb aktivering av tjänst rekommenderas kortbetalning (flertalet tjänster aktiveras automatiskt då betalning registrerats).
 • 3. Virtual Center skall skicka faktura minst 30 dagar innan datum för förlängning av nästkommande vald period.
 • 4. Invändningar mot faktura skall göras snarast, dock ej senare än på förfallodag för att undvika nedstängning av tjänst.
 • 5. En tjänst aktiveras först när betalning registrerats.
 • 6. Eventuella prishöjning påverkar inte redan betalda perioder.
 • 7. Kampanjpriser gäller enbart köp av nya tjänster.
  5. Virtual Centers ansvar
 • 1. Virtual Center kan inte hållas ansvarig för material som laddas upp och hur en tjänst används av kund.
 • 2. Även om Virtual Center data och tar dagliga backuper så kan Virtual Center inte hållas ansvarig för dataförlust såvida inte annat framgår av särskilt avtal.
 • 3. Även om Virtual Center har för avsikt att erbjuda så nära 100% tillgänglighet som möjligt så kan Virtual Center inte hållas ansvarig för tillgången till köpta tjänster.
 • 4. Ersättning vid skadeståndskrav kan aldrig överstiga erlagd avgift och Virtual Center kan inte hållas ansvariga för förlust i näringsverksamhet eller indirekt skada som minskad produktion eller omsättning för kund eller tredje part.
 • 5. Vid driftstörning ges kund möjlighet att inkomma med krav på återbetalning av erlagd avgift i en omfattning som motsvarar faktiskt erlagd avgift för den tid som motsvarar störningen. Sådan krav på återbetalning skall ha inkommit till Virtual Center senast 5 dagar efter störningen upphört. Återbetalning görs i form av kreditering på nästkommande periods faktura såvida kunden ej säger upp sitt avtal, varvid återbetalning sker för faktisk tid störningen omfattat.
 • 6. Ordinarie planerad, och i förväg aviserad, service sker normalt nattetid (23.00-06.00) och är inte grund för beräkning av tillgänglighet såvida denna servicetid inte överskrider totalt 10 timmar per månad. Akuta säkerhetsuppdateringar vilka kräver omedelbar åtgärd är ej heller grundande för beräkning av tillgänglighet.
 • 7. Virtual Center garanterar att samtliga gemensamma system är övervakade dygnet runt och att åtgärd för återställande av tjänsten påbörjas omgående vid larm. För kundspecifika system (virtuella servrar och dedikerade servrar) sker övervakning av gemensamma resurser, men av individuella system enbart om särskilt avtal rörande detta finns.
 • 8. För att underlätta för abonnenten önskar Virtual Center i många fall ej sätta gränser för vissa tjänster, i dessa fall anges obegränsat som benämning. Virtual Centers definition av obegränsat är att tjänsterna erbjuds inom rimliga gränser för vad mjuk- och hårdvara klarar. Virtual Center förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är rimligt.
  6. Kundens ansvar
 • 1. Kund ansvarar för att korrekta kontaktuppgifter tillhandahålls Virtual Center via kontrollpanelen.
 • 2. Kund ansvarar för innehåll som läggs upp på Virtual Centers tjänster inte bryter mot svensk lag eller lagstiftningen där kunden har sin hemvist.
 • 3. Virtual Center förbehåller sig rätten att flytta eller ta bort material som bryter mot punkt 6.2, material som påverkar driftmiljön negativt eller som riskerar att skada Virtual Centers goda rykte.
 • 4. Virtual Center äger rätt att säga upp konto som bryter mot dessa villkor. Innan uppsägning skall kunden beredas möjlighet att vidta rättelse.
 • 5. Vid uppsägning enligt punkt 6.4 utgår ingen återbetalning.
  7. Övrigt
 • 1. Virtual Center behandlar alla personuppgifter enligt Personuppgiftslagen och enligt vår personuppgiftspolicy.
 • 2. Virtual Center lämnar aldrig ut uppgifter om kunder utan beslut från behörig myndighet.
 • 3. Virtual Center skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som skäligen inte kunnat förutses vid tiden för avtalets slutande och vars följder inte heller kunnat undvikas eller övervinnas.
 • 4. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall avgöras i svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt.
Språk: